Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Corporate Social Responsibility

David_Wolfmeyer_klein ©David Wolfmeyer
David Wolfmeyer
 
Możliwe uczestnictwo transnarodowych przedsiębiorstw w działaniach naruszających prawa człowieka, które zostało wskazane w znanych sprawach, spowodowało, że ważnym przedmiotem dyskusji w ostatnich latach na poziomie Unii Europejskiej stał się stosunek przedsiębiorstw i praw człowieka. Komisja Europejska przez dłuższy czas wskazywała pod określeniem „Corporate Social Responsibility” (CSR) na dobrowolne działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, jednakże to nastawienie zmieniło się - także poprzez rozwój na szczeblu ONZ- w kierunku uchwalenia trwałych normatywnych regulacji. Już dzisiaj, prawo europejskie daje prawne możliwości nałożenia na transnarodowe przedsiębiorstwa wywodzące się z państw Unii Europejskiej obowiązek zachowania standardów praw człowieka. Celem niniejszej pracy jest wskazanie wszystkich tych podstaw prawnych i przeanalizowanie ich w kontekście obowiązującego prawa międzynarodowego. Zidentyfikowane zostaną także braki w przepisach prawnych, w celu dalszego ich rozwoju na poziomie europejskim.