Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Cross Cultural Compliance

Cross Cultural Compliance (CCC) przekracza oraz definiuje granice na trzy sposoby:
 

  • … między dyscyplinami naukowymi: Compliance Mannagement jako koncepcja interdyscyplinarna
 
  • … między państwem a gospodarką: Compliance Management jako zmiany paradygmatu w stosunkach między "regulatorem" a „regulowanym"
 
  • … między kulturami: Cross Cultural Compliance jako instancja odpowiedzialna za przekład uniwersalnych standardów oraz różnic społeczno-kulturowych

 

ccc_raw ©von Magdalena Gertig


Systemy Zarządzania Compliance (Compliance Management Systems, CMS) znacząco przyczyniły się w ostatnich latach do integracji przedsiębiorstw oraz do wzmocnienia gospodarki. Od początkowo jedynie reakcyjnych systemów będących odpowiedzią na korupcyjne zachowania podejmowane w ramach przedsiębiorstw, doszło do rozwoju opartej na wartościach koncepcji CMS mającej chronić przedsiębiorstwa przed realizacją ryzyk compliance, prowadzić do tworzenia długofalowej kultury compliance oraz wspierać budowanie wartości dodanej przedsiębiorstw. W ramach tej koncpecji dochodzi do trójwymiarowogo przekraczania konwencjonalnych granic:
 

1. Przekroczenie granic między dyscyplinami naukowymi
 

Jedynie w razie pełnego uwzględniania dyscyplin naukowych odnoszących się do CMS, a tym samym przekraczania w sposób innowacyjny granic pomiędzy nimi, może zostać w przedsiębiorstwie wprowadzony i upowszechniony pod istotnymi względami zróżnicowany przedmiotowo standard compliance. W tym kontekście uwzględnione muszą zostać w szczególności nauki prawne, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, socjologia, językoznawstwo, a także inne dyscypliny.
 

2. Przekroczenie i nowe zdefiniowanie granic między państwem a gospodarką
 

Wskazana delimitacja przebiega między państwem jako określającą normy władzą zwierzchnią a przedsiębiorstwem, które jest adresatem tych norm. Badania nad compliance rozwijają innowacyjne koncepcje, które spotykają się w punktach wspólnych tych dwóch perspektyw, a poprzez celowe wprowadzenie struktur, środków i optymalizacji mają za zadanie zapewnić efektywne wdrożenie wartości oraz norm. Compliance łagodzi różnice między tymi perspektywami, które są uznawane za fundamentalne, a tym samym je na nowo definiuje.
 

3. Przekroczenie społeczno-kulturowych granic w globalnej działalności przedsiębiorstw

Działające globalnie przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem jednolitej implementacji powszechnych standardów compliance w całej ich strukturze organizacyjnej, co prowadzić ma do zapewnienia wysokiego poziomu przestrzegania compliance na całym świecie. Napotykają one jednak często w różnych państwach na społeczne, kulturowe oraz komunikacyjne granice, które ograniczają proces wdrażania. W ramach Cross Cultural Compliance (CCC) poddane mają zostać analizie poprzez proces ich znoszenia i ustanawiania dwie granice: po pierwsze – na poziomie mikro – granice między kulturą, z której spółka pochodzi a kulturą, w której będzie działać; po drugie – na poziomie makro – między celem wprowadzenia uniwersalnych systemów norm z jednej strony a rozdźwiękiem między treścią norm i realiami dotyczącymi ich zastosowania w określonych państwach z drugiej strony.
 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań zwłaszcza nad trzecią grupą wskazanych powyżej granic, która podlega obecnie dynamicznym zmianom, a nie została jak dotąd poddana naukowej analizie.