Banner Viadrina

Dziedziny badań

Wydział Prawa

Zakres tematyczny
prowadzonych badan´

filozofia prawa | logika | etyka | historia konstytucji | historia prawa europejskiego | prawnicze systemy informatyczne | prawo rzymskie | metodyka | informatyka prawnicza | prawo cywilne | prawo prywatne | cywilne prawo procesowe | mediacja | rozwiązywanie konfliktów | alternative dispute resolution | krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze | prawo spółek | prawo pracy | niemieckie i międzynarodowe prawo rodzinne | międzynarodowe prawo prywatne i cywilne prawo procesowe | prawo ubezpieczeniowe | europejskie prawo prywatne i gospodarcze | prawo własności intelektualnej | prawo karne | postępowanie karne w sprawach nieletnich | regulacje karne w prawie gospodarczym i prawie ochrony środowiska | prawo karne i prawo ruchu drogowego | lekarskie prawo karne | prawo karne procesowe | polityka kryminalna | kryminologia | zagraniczne i międzynarodowe prawo karne | nowe media | przestępczość w regionie przygranicznym | prawo konstytucyjne | prawo krajowe Brandenburgii | prawo finansowe | prawo dewizowe | administracyjne prawo gospodarcze | prawo międzynarodowe | prawo europejskie | prawna analiza ekonomiczna | prawo ochrony środowiska | komparatystyka prawna | prawo prywatne | prawo karne | prawo publiczne | pozostałe działy prawa

Wydział Ekonomii

Kierunki prowadzonych badan´

Katedry ekonomiki przedsiębiorstw zajmują się m.in. następującą problematyką:

zarządzanie podatkowe (specjalizacja polskie prawo podatkowe) - controlling | zarządzanie finansowe - e-finance | teorie rynków kapitałowych | ekonomika przemysłowa i logistyka - rachunkowość międzynarodowa | zarządzanie międzynarodowe | marketing międzynarodowy | metody kwantytatywne i statystyka | planowanie w przedsiębiorstwie, organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi | informatyka ekonomiczna | audyt.

W ramach badań poświęconych ekonomii ogólnej katedry prowadzą pracę naukową poświęconą następującym dziedzinom:

empiryczne badania gospodarcze | integracja europejska | finanse -ekonomia przemysłowa | międzynarodowe rynki finansowe -międzyna-rodowe stosunki gospodarcze | makroekonomia | mikroekonomia | polityka gospodarcza i socjalna | ekonomia ochrony środowiska.